دفتر نظارت و ارزیابی
1392/11/14 دوشنبه
مسئول دفتر نظارت و ارزیابی
دکتر شیرین پور ابراهیم
پلهای ارتباطی:
رایانامه :
تلفن مستقیم:34021141-086 داخلی 204
بيشتر

اخبار و اطلاعیه ها
پوستر اطلاع رسانی نظارت و ارزیابی
دستورالعمل اجرای ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان
بيشتر