1392/10/16 دوشنبه
مدیر گروه
1392/10/21 شنبه
مدیر گروه آموزشی و پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
دکتر علی یونسی دریافت رزومه
پلهای ارتباطی:
رایانامه :
تلفن مستقیم:
اعضای علمی گروه آموزشی و پژوهشی مدیریت و حسابداری
بيشتر