1392/10/17 سه‌شنبه
مدیر گروه
1392/10/17 سه‌شنبه
مدیر گروه آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی
دکتر محمدهاشم رضایی 
رشته:فلسفه تعلیم و تربیت
رتبه علمی: استادیار
دریافت رزومه
پلهای ارتباطی:
رایانامه :m.h_rezaee@yahoo.com
تلفن مستقیم:34021153-086
اعضای علمی گروه آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی

اخبار و اطلاعیه ها
بيشتر