مراکز و واحدها
1401/10/19 دوشنبه
بازدید دکتر یونسی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان مرکزی از شرکت های الکتروپیک و مدرن صنعت آشتیان

.

بازدید دکتر یونسی ریاست محترم دانشگاه پیام نور استان مرکزی، دکتر فرخی رئیس ارتباط با صنعت و کارآفرینی و دکتر خدیمی مشاور حقوقی به همراه دکتر داستان ریاست محترم پارک علم و فناوری استان مرکزی و دکتر چنگی رئیس دانشگاه پیام نور واحد آشتیان از شرکت های الکتروپیک و مدرن صنعت  واقع در ناحیه صنعتی شهرستان آشتیان.