كوچك يا بزرگ كردن بخش :.مشاوره
پیام 3 روانشناسی/استرس در محیط کار
پیام 2 روانشناسی/هنر تندرستی
پیام 1روانشناسی/دهکده ما
شروع به کار دفتر مشاوره در ستاد استان دانشگاه پیام نور استان مرکزی
خانواده موفق
اسامی مراکز فعال مشاوره و مشاورین مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان مرکزی-سال 1393
نحوه همایت زن و مرد از همدیگر
شناخت ویژگیهای همسر خود
هنر گوش دادن
تفاوتهای زن و مرد/مرحله دوم
یکی دیگر از تفاوتهای زن و مرد این است که زبان آنها کلمات مشابهی را دارد ولی نحوه استفاده آنها مفاهیم مختلفی را می رساند.
یکی از بزرگترین تفاوتهای بین زن و مرد این مسئله است که هر کدام از آنها چگونه با فشارهای روحی کنار می آیند.
پیام2
پیامهای مشاوره:تفاوتهای زن و مرد
برگزاری جلسه کمیته مشاوره استان در سالن جلسات ستاد استان
1