تعامل
حوزه آموزش
ردیف نام و نام خانوادگی قسمت شماره داخلی شماره مستقیم تصویر و رزومه
1 مهدی کیانی رئیس اداره خدمات آموزشی استان 239  32245786  
2 آقای خدیمی کارشناس خدمات آموزشی 236  32242861  
3   فکس اداره خدمات آموزشی   32242861  
4 خانم رضایی کارشناس خدمات آموزشی 237    
5 آقای ناظمی کارشناس فناوری اطلاعات 238 32245019   
6 خانم عاشوری کارشناس خدمات آموزشی و تأئیدیه تحصیلی 239
7 خانم اژدری  دانش آموختگان 245  32242153  
8 خانم روغنی  دانش آموختگان 246 32242153   
9 آقای خسروی آموزش مجازی، امتحانات و
 تحصیلات تکمیلی
244  34021144
 
رزومه
10 آقای شهوه کارشناس پژوهش 202 34021150  
11 - تلفنخانه کد استان 086 34021141-3  
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر