تعامل
حوزه حراست
قسمت شماره داخلی شماره مستقیم
رئیس اداره حراست استان 209 34021429
تلفکس دفتر حراست 210 34021140
حراست 208 -
نگهبانی ، انتظامات 211 -
تلفنخانه کد استان 086 3-34021141
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر