اخبار برگزیده
اعضای هیات علمی استان مرکزی
رديف مرکز نام و نام خانوادگي رشته و گرایش  مندرج در آخرین مدرک تحصيلي گروه مرتبه علمي
1 اراک هادی غفاری برنامه ریزی وتوسعه علوم اقتصادی دانشیار
2 اراک مجتبی رفیعی مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی مدیریت دولتی دانشیار
3 اراک زهرا عربی جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی جغرافیا استادیار
4 اراک شیرین پورابراهیم زبان شناسی همگانی زبان و ادبیات انگلیسی دانشیار
5 اراک صفیه صوفیان بیوفیزیک زیست شناسی استادیار
6 اراک مهدی فاضلی حسابداری حسابداری مربی
7 اراک فرشته رضایی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات مهندسی کامپیوتر -
8 اراک مجید احمدی علوم سیاسی معارف اسلامی مربی
9 اراک طیبه بساکی اصلاح نباتات مهندسی کشاورزی استادیار
10 اراک علي اكبر ملكي راد علوم جانوری-فیزیولوژ ی جانوری زیست شناسی استادیار
11 اراک سید مهدی شهیدی الهیات ومعارف اسلامی و ارشاد معارف اسلامی مربی
12 اراک مهدی محمدی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق مربی
13 ساوه حمیده نوروزپور زمین شناسی-فسیل شناسی و چینه شناسی زمین شناسی استادیار
14 ساوه رجبعلی قیصری علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی علوم اقتصادی مربی
15 ساوه زهرا جلیلی زبان و ادبیات عرب زبان و ادبیات عرب استادیار
16 ساوه سهیلا روشن ضمیر جغرافياي طبيعي جغرافیا مربی
17 ساوه سید محمد موسوی فقه و مبانی حقوق اسلامی الهیات استادیار
18 ساوه عباس حکیمی کلام اسلامی معارف اسلامی استادیار
19 ساوه فاطمه رادان علوم اجتماعی(مطالعات اسلامی) علوم اجتماعی استادیار
20 ساوه علیرضا شریف مقدسی اقتصاد گرایش پولی و اسلامی علوم اقتصادی استادیار
21 ساوه گیتی صلاحی اصفهانی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی جغرافیا استادیار
22 ساوه مجید محزونی سنجش و اندازه گیری(روانسنجی) روانشناسی مربی
23 ساوه محمد احمدی مدیریت بازرگانی-سیاست گذاری مدیریت بازرگانی استادیار
24 ساوه محمد جواد حضوری مدیریت گرایش مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی مدیریت دولتی دانشیار
25 ساوه مرتضی فغانی ریاضی-جبر(گراف) ریاضی استادیار
26 ساوه مهدی صفری زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی استادیار
27 ساوه مهدی گودرزی تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی تربیت بدنی استادیار
28 ساوه نجمه نبوتی الهیات و معارف اسلامی(فقه و مبانی حقوق اسلامی) الهیات مربی
29 ساوه نسرین طاهرخانی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های تکنولوژی اطلاعات مهندسی کامپیوتر مربی
30 دلیجان امیر باقرزاده گان حقوق جزا و جرم شناسی حقوق مربی
31 دلیجان امیر مسعود صفری الهیات ومعارف اسلامی و ارشاد الهیات مربی
32 دلیجان حسن شفیعی روانشناسی عمومی روانشناسی استادیار
33 دلیجان حمیدرضا صبحی شیمی تجزیه شیمی استادیار
34 دلیجان داود تنها مديريت دولتي گرایش مدیریت مالی دولتی مدیریت دولتی -
35 دلیجان ردینه معتمدی شیمی آلی شیمی استادیار
36 دلیجان سید مهدی رضوی معارف اسلامی وعلوم سیاسی علوم سیاسی مربی
37 دلیجان غزال مهاجری زاده زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی استادیار
38 دلیجان قربان جمالی تفسير و علوم قرآن معارف اسلامی استادیار
39 دلیجان محسن حسنی حسابداری حسابداری مربی
40 دلیجان محسن مومن زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی استادیار
41 خمین ایمان زارع حسابداری حسابداری مربی
42 خمین حسن شکراللهی مدرسی معارف اسلامی گرایش آشنایی با منابع اسلامی معارف اسلامی استادیار
43 خمین رضا نجاری مدیریت دولتی -گرایش مدیریت منابع انسانی مدیریت دولتی دانشیار
44 خمین سیده مریم سرمدی ادیان و عرفان الهیات مربی
45 خمین سیما عباسی زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی استادیار
46 خمین شهرام رضائی ریاضی محض-جبر جابجایی و همولوژی ریاضی استادیار
47 خمین فاطمه عبدلی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مهندسی کامپیوتر مربی
48 خمین مهدی ثامنی فیزیک حالت جامد فیزیک مربی
49 خمین مهدیه رضائی آموزش محیط زیست آموزش محیط زیست استادیار
50 محلات امیرحسین نوروزی عمران مهندسی عمران مربی
51 محلات بهناز حسینی زمین شناسی- پترولوژی زمین شناسی استادیار
52 محلات حامد سروش ریاضی ریاضی استادیار
53 محلات حمید رضا صالحی حقوق خصوصی حقوق مربی
54 محلات داود محمد امینی علوم کامپیوتر مهندسی کامپیوتر مربی
55 محلات رقیه زارعی زیست شناسی "علوم سلولی ملوکولی" زیست شناسی مربی
56 محلات روح اله جوادی حسابداری حسابداری مربی
57 محلات عباس سرافرازی مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری مهندسی صنایع مربی
58 محلات عبداله شهبازی علوم اقتصادی علوم اقتصادی مربی
59 محلات فاطمه نیکوئی روانشناسی بالینی روانشناسی مربی
60 محلات محسن رضایی مدیریت اجرایی مدیریت اجرایی مربی
61 محلات مریم محمدی سیانی پترولوژی"زمین شناسی" زمین شناسی مربی
62 شازند ابوالفضل بیرقی سنجش و اندازه گیری روانشناسی مربی
63 شازند الهام  رضائیان ورمزیار زبان و ادبیات فارسی زبان و ادبیات فارسی مربی
64 شازند آذر السادات  شعباني ریاضی کاربردی زمینه کنترل و بهینه سازی ریاضی استادیار
65 شازند پریسا امیری فرد علوم سیاسی -اندیشه سیاسی علوم سیاسی استادیار
66 شازند حمید رضا  امینی کمیجانی تربیت بدنی گرایش عمومی تربیت بدنی مربی
67 شازند زهرا مير اشرفي حسابداری حسابداری مربی
68 شازند سید محمد رضا سيفي مهندسی کشاورزی زراعت مهندسی کشاورزی مربی
69 شازند علي يونسي علوم اقتصادی علوم اقتصادی استادیار
70 شازند کیاندخت توکلی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق مربی
71 شازند لیلا جهانبان مهندسی کشاورزی -خاکشناسی مهندسی کشاورزی مربی
72 شازند مریم صدرنیا زیست - بیوتکنولوژی زیست شناسی استادیار
73 شازند مژگان عيوضي زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی استادیار
74 شازند هادی محمدی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مهندسی کامپیوتر مربی
75 فراهان مهری رحمانی روانشناسی عمومی روانشناسی مربی
76 فراهان بهارک ترخونی حسابداری حسابداری مربی
77 فراهان مسعود خدیمی حقوق عمومی حقوق مربی
78 فراهان نادیا آقا رضایی طرخورانی روابط بین الملل علوم سیاسی -
79 فراهان سید علی موسوی مدرسی الهیات و معارف اسلامی معارف اسلامی مربی
80 فراهان محمد طاعتی ریاضی محض ریاضی استادیار
81 فراهان انسی حمیدی برنامه ریزی رفاه اجتماعی علوم اجتماعی مربی
82 فراهان احمد رضا احمدی زمین شناسی زمین شناسی استادیار
83 فراهان محمدعلی نجات مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون کشاورزی مهندسی کشاورزی مربی
84 تفرش مهرداد بیات بابلقانی مدیریت دولتی -مدیریت مالی دولتی مدیریت دولتی مربی
85 تفرش غلامرضا فرخی مهندسی کشاورزی فیزیولوژی گیاهان زراعی مهندسی کشاورزی استادیار
86 تفرش مجتبی واحدیان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی روانشناسی مربی
78 تفرش مریم نعیمی علوم تربیتی -آموزش و پرورش ابتدایی علوم تربیتی مربی
88 تفرش محمد مهدی قوامی واعظ فقه و اصول معارف اسلامی مربی
89 آشتیان علي چنگي آشتياني علوم اقتصادی علوم اقتصادی مربی
90 کمیجان محمد رضا قنبری سلحشور علوم سیاسی علوم سیاسی مربی
91 کمیجان فاطمه عمرانی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار مهندسی کامپیوتر -
92 میلاجرد بابك پيكرستان مهندسي كشاورزي زراعت مهندسی کشاورزی استادیار
93 غرق آباد داود محمدياني فقه و اصول معارف اسلامی استادیار
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر