اطلاعیه ها
تربیت بدنی
ردیف سمت نام ونام خانوادگی شرح مسئولیت
تلفن مستقیم شماره داخلی نحوه ارتباط
ادرس ایمیل/ID در پیام رسان ها/شماره تلفن همراه
هرکدام که پاسخگو خواهید بود
تصویر  پرسنلی
 
1 کارشناس تربیت بدنی استان
مسئول تربیت بدنی اراک
مسئول برنامه ریزی تربیت بدنی
ماشااله جعفری
کارشناس تربیت بدنی استان
مسئول تربیت بدنی اراک
33675583 232 09918432280 Description: E:\مدارک\عکس.jpeg
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر