همایش ها
امور اداری
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
مهدی حمزه لویی رئیس امور اداری،رفاهی 221 34021345
خانم شجاعی   کارشناس اعضاء هیات علمی 
234 34021345
خانم سلیمی کارشناس پشتیبان امور اداری 
235 34021345
خانم قادری کارشناس مسئول امور اداری  
233 34021714
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر