همایش ها
امور فرهنگی
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
خانم شاکری رییس امور فرهنگی ، اجتماعی و دانشجویی 130 33265595
خانم فراهانی کارشناس امور فرهنگی استان 117 33265595
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر