همایش ها
نظارت و ارزیابی
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
دکتر حسن شکرالهی مسئول نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت استان 309 33686770
کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی 310 33686770
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر