همایش ها
حراست
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی شماره مستقیم
امیر میری مدیر حراست استان 206 34062605
محمد داودی کارشناس حراست 205 34062606
مریم شاکری کارشناس حراست 204 34062475
34062475 کارشناس حراست 203 34062475
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر