تعامل
راهنمای همکاران
راهنمای همکاران

ICDL
مهارت اول مهارت دوم
مهارت سوم مهارت چهارم
مهارت پنجم مهارت ششم
مهارت هفتم

سامانه مکاتبات اداری(چارگون)
تنظیمات نرم افزار کلاینت
ارسال پیش نویس اتصال مراجع
پاسخ دهی به نامه ثبت نامه دریافتی
ثبت نامه ارسالی انجماد
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر